منابع كتابخانه : منظور از منابع كتابخانه، كتاب،  نشریات ادواری علمي چاپي، پايان نامه،  لوح فشرده،  مواد ديداري شنيداري و ............ مي باشد.  

عضويت : منظور از عضويت در كتابخانه ، ارائه مدارك مورد نياز و ورود اطلاعات شخص متقاضي به نرم افزار كتابخانه اي و صدور كارت عضويت كتابخانه مي باشد .

كاركنان : منظور از كاركنان كليه پرسنل رسمي ، پيماني، طرحي و قراردادي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي باشدماده يك : استفاده كنندگان

الف )  كادر آموزشي شاغل و بازنشسته دانشگاه

ب  ) دانشجويان شاغل به تحصيل

ج  ) كاركنان شاغل در دانشگاه  ماده دو : عضويت

 1-   
كادر آموزشي،دانشجويان و كاركنان دانشگاه به شرط عضويت در يكي از كتابخانه هاي مجهز به نرم افزار كتابخانه اي  و بر اساس بند 5 ماده 3 (امانت)مي توانند  از منابع كتابخانه استفاده نمايند.

تبصره 1 : كادر آموزشي بازنشسته با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشكده و ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند .

تبصره 2 : كادر آموزشي حق التدريسي دانشگاه ، در صورت ارائه معرفي نامه از مدير گروه مربوطه طي زمان تدريس ، مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند.

تبصره 3 : تمامی كاركنان دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی، طرحی، قراردادي شاغل در بیمارستان، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت،  ارائه حكم كارگزيني،یک قطعه عکس و معرفي نامه معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه واحد درآيند. مدت عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت سه سال تعیین می شود .

 
تبصره 4 :دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها  در صورت ارائه کارت دانشجویی موقت  مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند . 

2-   
افراد غير وابسته به دانشگاه بر اساس شرايط زير مي توانند به عضويت كتابخانه هاي دانشگاه درآيند :

الف ) كادر آموزشي و  دانشجويان ساير دانشگاهها در صورت صلاحديد سرپرست كتابخانه ، با  ارائه معرفي نامه معتبر از معاونت آموزشي دانشگاه مربوطه و پرداخت حق عضويت مي توانند از امكانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند .

تبصره 1 : اولويت استفاده از منابع و خدمات كتابخانه با كاربران دانشگاه مي باشد .

تبصره 2: ارائه خدمات به دانشجويان دانشگاههاي آزاد و غير انتفاعي ممنوع مي باشد.

ب ) فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي ( پزشكان ، دندانپزشكان ، داروسازان و ... ) در صورت ارائه كارت شناسايي معتبر و پرداخت حق عضويت مي توانند از امكانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند .


ماده سه : امانت

1 - 
استفاده از منابع و امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه مي باشد و منابع صرفاً به اعضا کتابخانه  امانت داده مي شود .

       2-
در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد . لذا امانت گيرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد . در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد .

3-
تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير مي باشد :
اعضا                                                                                  تعداد منبع                                     مدت امانت

پرسنل بیمارستان                                                                    5 جلد                                                 14 روز

دانشجوي تحصيلات تكميلي،دستیار تخصصی                         5 جلد                                             10 روز

دانشجوي ساير مقاطع/کادر آموزشی بازنشسته                        3 جلد                                             7 روز

دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز        2 جلد                                             5 روز


تبصره 1 : مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تغيير مي باشد .

   
تبصره 2 : مدت زمان امانت منابع  پرمراجعه و يا درسي بنا به تشخيص مسئول كتابخانه و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تغيير كند .

4-  
منابع زير امانت داده نمي شوند :

الف-كتابهاي مرجع

ب- نشریات ادواری لاتين چاپي

ج- كتابهاي رزرو شده

تبصره 1 : كادر آموزشي در صورت نياز مي توانند حداكثر 2 تك شماره و يا يك جلد صحافي شده از نشریات ادواری را به مدت حداكثر 48 ساعت به امانت بگيرند .

تبصره 2 : دانشجويان و ساير مراجعين با ارائه كارت شناسايي معتبر و مشخصات مقاله درخواستي مي توانند از طريق فتوكپي یا پست الکترونیک به مقاله مورد نظر دست يابند .

5-   
افراد در صورت عضويت در كتابخانه واحد مربوطه با رعايت شرايط زير، مي توانند از منابع ساير كتابخانه هاي دانشگاه استفاده نمايند :

الف ) اولويت استفاده و امانت از منابع هر كتابخانه با اعضا همان كتابخانه مي باشد و كاربر در ابتدا موظف به تهيه منابع از واحد خود مي باشد .

ب)كتابخانه هيچگونه تعهدي نسبت به ارائه فضاي مطالعه و ساير امكانات به اعضا ساير كتابخانه ها ندارد .   ماده چهار: جريمه ديركرد

 
در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود ضمن اطلاع رساني به صورت ارسال پيام به پست الكترونيكي عضو، جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف ) تأخير به مدت 7 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 2000 ريال جريمه محاسبه خواهد شد.

ب ) تأخير بيش از 7 روز تا 15 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 3000 ريال محاسبه خواهد شد .

ج ) تأخير بيش از 15 روز براي اولين بار اخطار و پس از 15 روز منجر به تعليق كارت عضويت براي مدت 2 ماه خواهد شد ، بديهي است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن كتاب محروم خواهد شد .

د- در صورت تكرار دير كرد بيش از سه نوبت،  امانت گيرنده به مدت 6 ماه محروم خواهد شد و در صورت تكرار كارت عضويت فرد باطل مي شود .
ماده پنج: جبران خسارت

1-
چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.

2-
چنانچه منابع امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين  نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح زير خواهد بود:

  
الف. كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با  ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

 
ب. درمورد كتابهاي چند جلدي يا دوره اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز و يا ارز آزاد (كتب لاتين)پرداخت نمايد.

   3-
امانت گيرنده مي بايست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول نتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع  محروم خواهد بود.ماده شش : تسويه حساب

 

 
كاركنان بیمارستان در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، انتقال به ساير دانشگاه ها يا مرخصي طولاني مدت مي بايست با كتابخانه بیمارستان تسويه حساب نمايند .ماده هفت : رعايت نظم در كتابخانه

  
بـه منظـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

   1-
رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه

   2-
خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات

   3-
مطالعه بصورت انفرادي

   5-
به همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه و كارت شناسايي معتبر به هنگام ورود به كتابخانه

   6-
استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است

   7-
رعايت شئونات و حجاب اسلاميماده هشت : خروج غير قانوني

هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد بعنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-4-24 12:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ