نام و نام خانوادگی : گیتی کریم زاده

سمت : سوپروایزر کنترل عفونت

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

1 – شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2 – بکارگیری نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3 – همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4 – نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

5 – شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی

6 – نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی

7 – ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

8 – تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ایو واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

9 – بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستان برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

10 – نظارت و ارزیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11 – شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار می شود

12 – تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخشهای ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-4 13:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ