پیشنهاد برتر کمیته در سال 1395

                                با نظر  کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان  در زمینه پیشنهادات  مصوب اجرا  شده و تاثیر آن بر ارتقای فرآیند ، پیشنهاد

                                                                       (( تغییر کارت ملاقات بیماران ))


             به عنوان پیشنهاد برتر انتخاب شد و از پیشنهاد دهندگان خانمها  فریبا رحیمی کاشانی و آزاده حامدپور تقدیر و تشکر بعمل آمد .





بخش برتر سه ماهه سوم کمیته پیشنهادات در سال 1395

                  با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ،واحد روانشناسی بیمارستان به عنوان واحد برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده

           در سه ماهه سوم شناخته شدند . در همین راستا از طرف ریاست ،مدیریت و مترون بیمارستان در جلسه بهبود کیفیت که با حضور کلیه مسئولین واحدها

          برگزار گردید ،از واحد نامبرده به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهداءگردید .  20/11/95



 

بخش برتر سه ماهه دوم کمیته پیشنهادات در سال 1395

1395-7-14



             با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، بخش مردان پنج و واحد اداری این بیمارستان عنوان

           بخش برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده درسه ماهه دوم سال 1395 شناخته شدند. در همین راستا از طرف

          ریاست، مدیریت و مترون محترم بیمارستان در جلسه بهبود کیفیت که با حضور کلیه مسئولین واحد ها برگزار گردید،

          از واحدهای نام برده به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهداء گردید.14/7/95




  

 





بخش برترسه ماهه اول  کمیته پیشنهادات در سال 1395


          با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، واحد بهبود کیفیت  این بیمارستان به عنوان بخش برتر

          از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده درسه ماهه اول سال 1395 شناخته شد.در همین راستا از طرف ریاست ، مدیریت و

         مترون محترم بیمارستان در جلسه بهبود کیفیت که با حضور کلیه مسئولین واحد ها برگزار گردید،از واحد بهبود کیفیت

        بیمارستان به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهداء گردید.

 

 











 

تقدیروتشکراز پیشنهاد دهنده برترواعضاء کمیته پیشنهادات بیمارستان استاد محرری

1394-11-18

 

 


                   روز یکشنبه هجدهم بهمن ماه در جلسه ای که با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری و همچنین مسئولین واحدها برگزار
  
                 گردید بود از اعضاء کمیته پیشنهادات و پیشنهاد برتر بیمارستان با اهداء هدیه و لوح تقدیر قدردانی و تشکر بعمل آمد.

                 گفتنی است پیشنهاد برتر با عنوان تهیه دوچرخه ( به علت وسعت بیمارستان و جدا بودن بخشها از هم  جهت ارائه خدمات بهتر و سریع تر به بیماران)  توسط آقای

                دکتر نقشواریان ریاست محترم بیمارستان پیشنهاد گردیده بود.

 


                                         قابل ذکر است بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری در ارزشیابی بیمارستانها رتبه دوم نظام پیشنهادات را به خود اختصاص داد.

 

 

 


بخش مردان 2 بیمارستان استاد محرری عنوان بخش برتر کمیته پیشنهادهای سه ماهه سوم سال 94 را کسب کرد


1394-11-18





                      با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، بخش مردان2 به عنوان بخش برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده درسه ماه سوم
              
                 سال 1394 شناخته شد. در همین راستا از طرف ریاست و مدیریت محترم  بیمارستان در جلسه ای که با حضور مسئولین  واحد ها برگزار گردید ،از کلیه

               پرسنل بخش مردان2 به پاس این همکاری   و مشارکت  لوح تقدیر و تشکر اهداء گردید.




 

بخش زنان4 بیمارستان استاد محرری عنوان بخش برتر کمیته پیشنهادهای سه ماه دوم سال 94 را کسب کرد


1394-8-14



 


           

                   با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، بخش زنان 4 به عنوان بخش برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده

                 درسه ماهه دوم سال 1394 شناخته شد. در همین راستا از طرف ریاست و مدیریت محترم بیمارستان در جلسه بهبود کیفیت که با حضور کلیه

                  مسئولین واحد ها برگزار گردید، از کلیه پرسنل بخش زنان 4 به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهدا گردید . 





 

بخش مردان 2 بیمارستان استاد محرری عنوان بخش برتر کمیته پیشنهادهای سه ماه اول سال 94 را کسب کرد

1394-5-18

 

 

                     با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، بخش مردان 2 به عنوان بخش برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده درسه ماهه اول
 
                   سال  1394شناخته شد. در همین راستا از طرف ریاست و مدیریت محترم بیمارستان در جلسه بهبود  کیفیت که با حضور کلیه مسئولین واحد ها  برگزار گردید،

                 از کلیه پرسنل بخش مردان 2 به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهداء گردید.


 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-7 9:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ