بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری                                        خط مشی

عنوان خط مشی:   استفاده نکردن از همراه بیمار در کارهای درمانی و خدماتی

نام واحد:

تاريخ بازنگري:

تاريخ بازنگري بعدي:

تاريخ آخرين ابلاغ :

شماره بازنگری:

كد:

طرح تکریم

12/10/95

12/10/96

95/10/25

2

PR-QP-05-02بیانیه خط مشی:جهت آسایش و رضایت از انجام امور درمانی ،مشتری مداری،افزایش رضایتمندی و جهت حفظ اطمینان از رعایت حقوق گیرنده خدمت در راستای استفاده نکردن از همراه در فعالیتهای درمانی

صاحبان فرایند و ذینفعان:پرستارو روانشناس

فرد پاسخگو:   سوپروایزر بالینی                                نحوه نظارت بر اجرای خط مشی:مشاهده

تعاریف:-

پیوست:-

منابع و امکانات:بروشور های قوانین بخش

مستندات مرتبط:-

روش اجرا:

1-     بیمار را در بیمارستان  پذیرش می شود.

2-     بیمار در اورژانس بستری می شود.

3-     پرستار در درمانگاه در بدو پذیرش از بیمار نوار قلب می گیرد.

4-     روانشناس با همراه بیمار و بیمار مصاحبه اولیه انجام می دهد.

5-     پرستار:

ü      ارزیابی اولیه از بیمار و همراه انجام می دهد.

ü      بیمار را بدون حضور همراه به بخش برده و در تخت خود بستری می نماید

ü      بیمار را با تمام قسمت های بخش آشنا می نماید.

ü      بروشور قوانین بخش را به همراه بیمار می دهد.

ü      لوازم شخصی و وسائل اضافی را تحویل همراه بیمار می دهد.

ü      خون جهت آزمایشات لازم از بیمار می گیردوتوسط نیروی مشخص شده به آزمایشگاه فرستاده می شود.

ü      بیمار را جهت  تصویر برداری به رادیولوژی همراهی می نماید.

-تذکر:در این مرکز کلیه اقدامات درمانی جهت بیمار بدون حضور همراه انجام می شود.

منابع:تجارب بیمارستانتهیه کنندگان:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

منظر کمالی

مدیر پرستاری

مینا فرهادی

مسول بهبود کیفیت

شقایق ضیائیان

دبیرکمیته طرح تکریم

مرضیه لطیفی

سر پرستار

افسانه بیدمشک

سر پرستار

سحر ارجمندی

سر پرستار

تایید کننده:

ابلاغ کننده:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

شقایق ضیائیان

دبیرکمیته طرح تکریم

مجتبی نقشواریان

رئیس بیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-31 9:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ