بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری                                        خط مشی

عنوان خط مشی:  نحوه گفتن خبر بد

نام واحد:

تاريخ بازنگري:

تاريخ بازنگري بعدي:

تاريخ آخرين ابلاغ :

كد:

طرح تکریم

12/10/95

12/10/96

95/10/25

PR-QP-04-02


بیانیه خط مشی: آشنایی با افشای خبر بد در راستای استقرار حقوق گیرنده خدمت و آگاهی دادن به پرسنل درمان به ویژه پزشکان معالج درخصوص نحوه افشای خبر بد به گونه ای که بیمار و یا همراهان وی آسیبی نرساند

صاحبان فرایند و ذینفعان:کادر پرستاری ،مددکار ،پزشک ،روانشناس،حفاظت فیزیکی و راننده آمبولانس

فرد پاسخگو:  مسول طرح تکریم                                        نحوه نظارت بر اجرای خط مشی:مشاهده

تعاریف:واکنشهای فیزیولوژیک : تپش قلب غش  تعریق

واکنشهای هیجانی : خشم ، انکار ، گریه کردن

.علائم هشدار اولیه : استفاده از جملاتی مثل (متأسفانه خبرهای خوبی برای شما ندارم) یا (متاسفم که باید بگویم) که می تواند شوک ناشی از گفتن خبر بد را کاهش می دهد .

پرسنل درمان : روانپزشک ، مددکار ، پرستار آموزش دیده و روان شناس ،پزشک عمومی

پیوست:-

منابع و امکانات:اتاق ویزیت-آمبولانس حمل جسد-سردخانه-فضای مناسب جهت سوگواری

مستندات مرتبط:-

روش اجرا:  

فرار و خودکشی ،حاملگی(ناخواسته)

گفتن خبر بد مانند دیگر اقدامات باید طی مراحلی انجام شود و موفقیت هر مرحله به مرحله قبلی بستگی دارد .

1.       پرستار مسئول شیفت مشکل پیش آمده و لزوم اطلاع به خانواده ی بیمار را بررسی می کند .

P در شیفت صبح به مددکاری اطلاع می دهد.

P در شیفت عصر و شب و روزهای تعطیل رسمی به سوپروایزر اطلاع می دهد .

2.       مددکار یا سوپروایزر کشیک با خانواده درجه یک با قیم بیمار تماس حاصل می نماید و ایشان را جهت مشاوره با روان پزشک معالج یا روان شناس به بخش دعوت می نماید . (در این مرکز اطلاع رسانی تا قبل از ساعت 23 به خانواده بیمار انجام می شود.)

3.       پرستار مسئول شیفت خانواده بیمار را به اتاق مخصوص راهنمایی می نماید (اتاق ویزیت)

ü      صندلی راحت جهت نشستن استفاده می کند.

ü      جایی انتخاب می شود که محل ترددافراد نباشد .

ü      جهت محرمانگی اطلاعات درب اتاق قابل بسته شدن باشد .

ü      فضای اتاق صمیمانه ، غیر رسمی یا نیمه رسمی باشد.

ü      امکانات پذیرایی وجود داشته باشد.

ü         امکان مدیریت کردن واکنشهای فیزیولوژیک فراهم باشد .

 

1.       روان پزشک معالج یا روان شناس از قبل آمادگی پاسخ به سوالات و واکنشهای هیجانی خانواده یا بیمار را مد نظر قرار می دهد .

ü      پیش از گفتن خبر بد ، با سوالات میزان اطلاع خانواده بابیمارووضعیت وی مورد ارزیابی قرار می دهد .

ü      از علائم هشدار اولیه استفاده می کند.

ü      اسرار خصوصی بیمار را محرمانه نگه می دارد .

ü      حمایت خود را به صورت پاسخهای همدلانه نشان می دهد.

ü      در صورت غیر قابل کنترل بودن عکس العمل های بیمار یا همراه ، موضوع را به اطلاع مشاور روحانی بیمارستان می رساند.

2.       روان پزشک در صورت لزوم ،داروهای آرام بخش جهت بیمار و یا خانواده وی  تجویز می نماید .

3.       مشاور روحانی (در صورت حضور در بیمارستان )با حضور در بخش حمایتهای روانی و اعتقادی را انجام می دهد .

4.       مددکار در صورتیکه بیمار نیاز به درمان در مراکز حمایتی دیگر داشته باشد ، برنامه ریزی می نماید .

 

بیماری های  قابل واگیر مانند HIV و هپاتیت

1.       مسئول بخش به سوپروایزر کنترل عفونت اطلاع می دهد .

2.       سوپروایزر کنترل عفونت فرم مخصوص ... را تکمیل و به مرکز حسین بن علی 2 (لاوان) ارسال می نماید.

ü      فرم مخصوص جهت هپاتیت را تکمیل و به مرکز بهداشت والفجر ارسال می نماید .

3.       مرکز بهداشت لاوان و الفجر با خانواده بیمار تماس می گیرند و مشاوره های لازم در همان مراکز انجام می دهد.

تذکر : پرسنل بیمارستان تحت هیچ شرایطی  به بیمار و خانواده بیمار در این موارد اطلاع رسانی نکرده . و اطلاعات بیمار را به دیگر بخش های بستری  فاش نمی نمایند.

فوت بیمار

1.       پزشک فوت بیمار را تایید می نماید . 

2.       پرستار مسئول شیفت مشکل پیش آمده را اطلاع رسانی می کند .

ü      در شیفت صبح به مددکاری اطلاع می دهد .

ü      در شیفت عصر و شب و روزهای تعطیل به سوپروایزر اطلاع می دهد .

3.       سوپروایزریا مددکار با خانواده درجه یک یا قیم بیمار تماس حاصل می نماید . (در این مرکز اطلاع رسانی تا قبل از ساعت 23 به خانواده بیمار انجام می شود.) و در غیر اینصورت از 8 صبح امکان خبر رسانی می باشد .

ü      با یکی از اقوام نزدیک و ترجیحاً مذکر صحبت می نماید.

ü      خبر فوت را ترجیحاً به صورت تلفنی به خانواده بیمار اطلاع نمی دهد.

ü      در صورت فوت ناگهانی و مشکوک که پزشک کشیک آنرا تأیید نکرده باشد، فوت را به صورت کتبی یا تلفنی همزمان به مسئول انتظامات و کلانتری جهت صورت جلسه اطلاع می دهد.
1.        مددکار در صورت فوت مشکوک با دادستان تماس تلفنی گرفته جهت تحویل جسد به پزشکی قانونی با کلانتری مربوطه  هماهنگی لازم را انجام می دهد .

2.        نیروی حفاظت فیزیکی بیمارستان خانواده متوفی را به اتاق مددکاری یا سوپروایزر راهنمایی می نماید .

6. مددکار یا سوپروایزر  ضمن کسب اطمینان از آمادگی روحی و جسمی همراه متوفی ،خبر فوت را ضمن ابراز همدردی به ایشان اطلاع می دهد.

7.فضا و امکانات لازم جهت ابراز احساسات و گریه و شیون بنا به فرهنگ فرد تا حد امکان فراهم می نماید .

8.مسئول شیفت حفاظت فیزیکی در صورت تایید پزشک مبنی بر  فوت بیمار جسد را مطابق قانون به خانواده متوفی تحویل می دهند .

ü      موظف است زمان و فضای مناسب جهت ابراز احساسات همراهان متوفی به خصوص در حین انتقال متوفی به آمبولانس را در اختیار ایشان قرار دهد.

تذکر : بنا به نامه شماره 567128/95 مورخ 14/1/95 در موارد قتل، خود کشی، فوت مشکوک و ... صحنه های جرم ، آثار و دلایل و مدارک فیزیکی و عینی باقی بماند و از تکان دادن جسد تا حضور رابط قضایی خودداری نمایند.

فوت بیمار بلاصاحب

1. مسئول  شیفت به مددکاری اطلاع می دهد .

2. مددکاری به همراه تأییدیه فوت پزشک عمومی کشیک و برگه ی اعلام فوت از طرف مدیریت به شهرداری مراجعه می نماید .

3. شهرداری مجوز کفن و دفن و رایگان را صادر می نماید .

4. مددکاری با رئیس دالرحمه جهت دفن جسد هماهنگی لازم را انجام می دهد.

5. راننده آمبولانس و مددکار بیمارستان در روز تعیین شده ، جسد را به دالرحمه انتقال و تحویل می دهند.

 

منابع:تجارب بیمارستانتهیه کنندگان:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

مژگان محمدپور

مسئول  مددکاری

منظر کمالی

مدیر پرستاری

مینا فرهادی

مسئول بهبود کیفیت

محمد رضا محمد نژاد

مسئول حفاظت فیزیکی

نرگس زارعی

اخلاق پزشکی و سوپروایزر بالینی

مختار گورکانی

پزشک عمومی

آقای فریدونی

مسئول روانشناسی

فرح قرشی

روانپزشک

آقای دژآهنگ

مشاور روحانی

گیتی کریم زاده

سوپروایزر کنترل عفونت

آقای اختری

سوپروایزر

الهام ارجمند

سرپرستار

تایید کننده:

ابلاغ کننده:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

شقایق ضیائیان

دبیر کمیته طرح تکریم

دکتر مجتبی نقشواریان

رئیس بیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-31 9:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ