منشور حقوق بیمار

 

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت ،حق بیمار است.

ارائه خدمات سلامت باید:

-شایسته شان و منزلت انسان و با حترام به ارزش ها،اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعیض از جمله:قومی،فرهنگی

و مذهبی ،نوع بیماری و جنسیتی باشد.

-در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

-در مراقبت های ضروری و فوری،ارائه خدمات بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد.در موارد غیر فوری بر اساس ضوابط تعیین شده باشد.

- در مراقبت های ضروری و فوری،در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد،لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم ،زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.

2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

محتوای اطلاعات باید شامل:

-ارائه آموزش های ضروری برای استمرا درمان

-اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب،درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان ،تحصیلات و.... در اختیار وی قرار گیرد.

-بیمار می تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته،تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

-ضوابط و هزیته های قابل پیش بینی اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

3-حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

محدوده انتخاب و شرایط تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:

-انتخاب پزشک معالج و مراکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط.

-انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

-پس از ارائه اطلاعات ،زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

4-ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

-رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثناء کرده باشد.

-در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی فراهم گردد.

-فقط بیمار، گروه درمانی،افراد مجاز از طرف بیمار که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات پرونده بیمار دسترسی داشته باشند.

-بیمار حق دارددر کلیه مراحل تشخیصی از جمله معاینات،فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.

5-دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

-بیمار حق دارد در صورت ادعای نقص حقوق خود موضوع این منشور است. بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

-بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شوند.

-خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید رسیدگی و اثبات ،مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران گردد.

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-3 8:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ