بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری                                  روش اجرایی


عنوان روش اجرایی:  حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران

نام واحد:

تاريخ بازنگري:

تاريخ بازنگري بعدي:

تاريخ آخرين ابلاغ :

شماره بازنگری:

کد:

حقوق گیرنده خدمت

95/10/22

12/10/96

95/10/25

2

PR-PR-01-02


هدف:حمایت از اصول محرمانگی،احترام به استقلال بیمارو یکی از اصول بر حق بیمار برای کنترل زندگی و یک اصل مهم در اخلاق و فعالیت های موثر پزشکی و احترام به محرمانه سازی اطلاعات بیمار رعایت می شود.

دامنه كاربرد:تمامی واحد های درمانی

تعاریف:-افراد مجاز در پرونده جاری در بخش:روانپزشک،پزشک عمومی،مسئول بخش،روانشناس،پرستاران و بهیاران

افراد مجاز به دسترسی پرونده های جاری واحد بایگانی:رئس بیمارستان،مدیربیمارستان،رئیس مدیریت اطلاعات سلامتو کارکنان واحد سلامت با توجه به تائید مسئول

مستندات مرتبط:-

امکانات و تجهیزات:-

روش اجرا:

سطح دسترسی بیمار و نزدیکان:

1-. شخص بیمار (در صورتی که دارای جنون دائم نبوده و یا اینکه در حالت افاقه بوده و یا بخاطر ترک اعتیاد بستری شده باشد)و در کل از نظر حقوقی و قانونی توانایی اداره خود را داشته باشد مجاز به گرفتن مدارک بستری خود می باشد.

2- بیمار با رضایت پزشک معالج مجاز به دسترسی به اطلاعات موجود در پرونده خود می باشد.

3-همراه و نزدیکان ،بستگان درجه یک (پدر و جده پدری )ویا ولی قانونی و یا قیم بیمار بعد از احراز هویت و با توجه به شرایط لازم ،به مدارک پزشکی دسترسی می یابند.

ü      با ارائه نامه رسمی از سازمان ها و ارگان ها با توجه به سیاست بیمارستان ،رونوشت برابر اصل شده از مدارک را دریافت می نمایند.

سطوح دسترسی سازمان های بیمه گر:

4- سازمان های بیمه گر با ارائه درخواست رسمی و در صورت تائید ریاست بیمارستان می توانند رو نوشتی از پرونده جهت بررسی خسارت یا هزینه دریافت نمایند.

5- ناظران معرفی شده توسط سازمان های بیمه گر مجاز به دسترسی  اطلاعات در بخش اسناد غیر بالینی پرونده بایگانی می باشند.

وکلای دادگستری:

6- در صورت اجازه از بیمار یا نماینده قانونی وی (در صورت عدم کفایت بیمار)و پزشک بیمار،بیمارستان می تواند رونوشتی از پرونده بایگانی ارائه نماید.

کارکنان واحد مدارک پزشکی:

7- در صورت مشاهده موارد مشکوک در بررسی پرونده بیمار ،تا زمان دریافت دستور ار مسئول مدارک پزشکی و ریئس بیمارستان جهت تعیین تکلیف ،مجاز به تحویل پرونده به افراد در داخل و خارج بیمارستان نمی باشند.

 

ü      پرونده بیماران را به واحد های درخواست کننده داخل بیمارستان فقط با تکمیل فرم درخواست پرونده ارائه

می نمایند.

فراگیران:

8- مربی دانشجویان که ریاست و سوپروایزر آموزشی بیمارستان اجازه ورود به بخش را به آنها داده اند مجاز به دسترسی به پرونده  جاری در بخش بیمار می باشند .

کادر درمانی:

9- پزشک معالج بیمار مجاز به دسترسی و ثبت اطلاعات در پرونده  جاری در بخش بیمار می باشند.

ü      جهت ادامه درمان مجاز به دسترسی در پرونده جاریواحد بایگانی می باشد با تکمیل فرم درخواست پرونده.

10- پزشکان غیر معالج بیمار در صورت هماهنگی با پزشک معالج و مسئول بخش مربوطه مجاز به بررسی و مطالعه ی پرونده می باشند.

11-کادر پزشکی بدون اجازه کتبی ریاست یا مدیریت بیمارستان مجاز به ارائه اطلاعات کتبی یا شفاهی موجود در پرونده ،به اشخاص خارج از بیمارستان نمی باشند.

12-پزشکان خارج از بیمارستان در صورت ارائه اجازه نامه کتبی بیمار یا ولی قانونی (قیم بیمار)و تایید ریاست یا مدیریت، مجاز به دریافت اطلاعات درباره بیمار بوده و لذا صدور مجوز توسط ریاست یا مدیریت بیمارستان بدون وجود اجازه نامه کتبی بیمار غیر قانونی می باشد.

13-مددکار بیمارستان مجاز به دسترسی و ثبت اطلاعات در بخش اسناد غیر بالینی پرونده می باشند.

14-روانشناس بخش مربوطه مجاز به دسترسی و ثبت اطلاعات در بخش اسناد بالینی مربوط به روانشناسی می باشد.

ü      روانشناس بیمارستان در صورت هماهنگی با پزشک، روانشناس معالج و مسئول بخش مجاز به بررسی و مطالعه پرونده می باشند.

15-پرستاران و بهیاران مجاز به دسترسی و ثبت اطلاعات در پرونده های بخش خود می باشند.

ü      در خصوص دسترسی به پرونده های سایر بخش های درمانی،این امر منوط به کسب اجازه از پزشک معالج و مسئول بخش مربوطه بوده و مجاز به ثبت اطلاعات در پرونده های مذکور نمی باشند.

16-مسئول بخش:

ü      ثبت تشخیص بیماری و سایر اطلاعات درمانی در روی جلد پرونده بیمار و تابلو های موجود در بخش را مجاز نمی باشد.

ü      نام و نام خانوادگی بیمار را بر روی برد و درب اتاق ثبت نمی نماید.

ü      در صورت در خواست یکی از همراهان بیمار که پزشک یا پیراپزشک و یا سایر رشته های وابسته به گروه پزشکی باشد جهت مطالعه محتوای پرونده  ی جاری بخش بعد از کسب اجازه از پزشک معالج صرفا با اعلام رضایت بیمار یا ولی قانونی او موافقت می کند.

ü      درخصوص دسترسی همراهان بیمار به پرونده از بیمار یا ولی قانونی وی رضایت می گیرد و نحوه اخذ رضایت به صورت خصوصی و نا محسوس باشد که موجب عوارض روحی و حاشیه ای برای بیمار نشود.

ü      با توجه به الزام حفاظت از اطلاعات درمانی بیمار و آگاهی او یا ولی قانونی او از تشخیص های احتمالی و قطعی لازم است تمامی نکات ایمنی در گفتار پرسنل ،تابلو ها و جلد پرونده بیمار را نظارت و مراقبت نمایند.
سازمانها و نهاد های قانونی:

17-در صورت در خواست رسمی و تائید آن توسط ریاست یا مدیریت بیمارستان مجاز به دریافت رو نوشتی از پرونده(در برخی از مواقع که نامه از مراجع قضایی و یا تخلفات نظام پزشکی باشد اصل پرونده فرستاده خواهد شد) بیمار می باشند.

مشاور حقوقی بیمارستان:

18-برای دفاع از بیمارستان در دعاوی حقوقی اطلاعات پرونده پزشکی را می توان در اختیار داشته باشد ولی مجاز به ثبت اطلاعات در پرونده نمی باشد.

مراکز درمانی:

19-در صورت ارجاع و یا بستری شدن بیمار در سایر مراکز درمانی ،با توجه به شرایط خاص بیمارستان فقط برگه ی خلاصه پرونده به سایر مراکز فرستاده می شود .

امور پژوهشی:

20-جهت انجام طرح های تحقیقاتی دسترسی به پرونده ی بیمار منوط به دستور ریاست بیمارستان می باشد.

کارکنان حسابداری و ترخیص شاغل در بیمارستان:

21-مجاز به دسترسی در بخش اسناد غیر بالینی پرونده بیمار می باشند.

کمیته های بیمارستان:

22- کمیته مرگ و میر و RCAبا در خواست کتبی دبیر کمیته به همراه ذکر علت و تائید مسئول مدیریت اطلاعات سلامت به پرونده جاری واحد بایگانی دسترسی دارند.

 

منابع:تجارب بیمارستانی
تهیه کنندگان:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

فرزاد همایونفر

مدیر بیمارستان

بتول مظفری

سرپرستار

فرح قرشی

روانپزشک

فاطمه زارع

مدیریت اطلاعات سلامت

منظر کمالی

مدیر پرستاری

نرگس زارعی

سوپروایزربالینی

صمد فریدونی

مسئول روانشناسی

رامین یاری زاده

رابط حقوقی بیمارستان

تایید کننده:

ابلاغ کننده:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

شقایق ضیائیان

حقوق گیرنده خدمت

دکتر مجتبی نقش واریان

ریئس بیمارستان


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-31 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ