شماره تلفن های داخلی بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

مـرکـز تـلـفـن

112-111-110

داروخانه

136

مسئول تغذیه ( خ. آین زاده)

169

واحــد اداری

صندوق درمانگاه

188

آزمایشگاه (خ.کیاوسی آ.مهرپرور )

155

ریاست (آقای  دکتر نقشواریان)

106

بهداشت حرفه ای ( آ. احسان)

115

رادیولوژی ( آ.ستوده)

157

مدیریت ( آقای همایونفر)

105

مجمع خیرین

190

E.C.T (خ. بیدمشک)

154

معاون مدیریت ( خانم محمودی )

107

 

 

C.S.R

137

مسئول دفتر مدیریت  (خ. پناهی)

104

دفــتـر پرســتـاری

مهد کودک

150

رئیس اموراداری ( آ. هوشیار )

129

مدیر پرستاری ( آ. پرورش زمین)

192

لاندری

182

مسئول امور عمومی ( آ. قره قانلویی )

122

سوپروایزر

177-198

نقلیه

142

رئیس حسابداری (شماره مستقیم   36277501)

118

دفتر پرستاری ( خ. زارعی خ. کریمی)

176

سالن ورزشی

125

حراست ( آ.معصومی) ( شماره مستقیم 32605684)

221

سوپروایزر آموزشی ( آ . قنبر پناه)

126

مسجد

135

مسئول کارگزینی ( خ. معلمی)

123

کنترل عفونت ( خ. کریم زاده)

114

پایگاه مقاومت بسیج

133

مسئول دفتر فنی (آ. رامجردی)

143

روابط عمومی ( آ. یاری زاده خ. کاظمی)

211

فـروشــگـاه

196

تـأســیســات

189

حاکمیت بالینی ( خ. فرهادی- خ. ربیعی)

119

 

 

رابط امور قرارداد ها  ( آ. کرم زاده )

175

مستند سازی(خ.رجب پور خ.کشاورز )

204

بخــش ها

خدمات ( آ. عسکری)

181

روانـشــناسـی

بخش مردان1

161

کارگزینی ( آ.زارع آ. رشیدی)

  205-195  

مسئول روانشناسی ( آ. فریدونی)

120

روانشناسی مردان1

160

دبیر خانه ( خ. ابراهیمی)

127

آموزش روانشناسی- ورزش درمانی

156

بخش مردان2

162

مددکاری ( شماره مستقیم 32605244 )

146

روانشناسی ( مصاحبه بالینی )

218

روانشناسی مردان2

183

ماشین نویسی (خ. نیلایی)

124

درمانگاه روان شناسی -گروه درمانی

121-194

بخش مردان3

163

امین اموال  -  حقوق و دستمزد ( آ . عشایری  )

206

کـار درمـانی

روانشناسی مردان3

178

امور مالی  ( آ. محمدی آ.صالح )

113

کار درمانی زنان

141

بخش مردان4

164

کارپردازی ( آ. حسنی)

117

کاردرمانی مردان

138

روانشناسی مردان4

186

کتابخانه ( آ. تولایی )

199-222

خیاطی

207

بخش مردان5

165

درمـانـگـاه

انتـظامـات

روانشناسی مردان5

187

مسئول درمانگاه (خ. غضبان پور)

208

مسئول انتظامات ( آ. محمد نژاد)

130

بخش مردان7

167

مسئول پذیرش ( خ. زارع)

201

انتظامات

132-131

روانشناسی مردان7

147

اتاق پزشک عمومی

197

نگهبانی نقلیه

139

بخش اتفاقات زنان

171

اتاق روانپزشک

210

نگهبانی درمانگاه

193

روانشناسی اتفاقات زنان

170

اسکرین درمانگاه  ( خ. عزیزی)

209

نگهبانی چهارراه

180

بــخــش نـیــکــان

172

مکاتبات مدارک پزشکی ( آ. رضایی )

144

نگهبانی چهار راه زنان3

179

روانشناسی نـیــکــان

158

پذیرش ( خ. رحیمی)

148

نگهبانی مهد کودک

159

شماره مستقیم نیـکـان  32605697

بایگانی مدارک پزشگی ( خ. رضا نژاد)

203

سـایـر واحـدها

بخش زنان 3

173

اتاق مامایی  (خ. حامد پور)

152

مسئول انبار مرکزی ( آ . جمشیدی)

191

روانشناسی زنان 3

153

دندانپزشکی ( خ.دکتر صادق زاده)

151

انبار مرکزی ( آ. خشنود)

202

بخش زنان 4

174

مسئول  درآمد ( آ. هژبری)

145

انبار تغذیه

168

روانشناسی زنان4

149

درآمـد ( حسابداری بستری و ترخیص )

134

آشپزخانه

185

مـاتـریـکس

184


خطوط آزاد بیمارستان:        

تلفن مستقیم  مدیریت :          07132605245 07132605235                          فاکس بیمارستان : 07136277502

 

5702  260 0713

5701  260 0713

7505 627 0713

7504 627 0713

7503 627 0713

5023  260 0713

5504  260 0713

 5681 260  0713

5679  260 0713

5678  260 0713


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-7 10:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ