نام و نام خانوادگی : آقای پ . بهرامی

سمت : سرپرستار

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل : 15 نفر ( پرستار : 7 نفر/ بهیار : 4 نفر / کمک بهیار : 4نفر )

تعداد تخت : 47 عدد

1 – چک داروهای EBOX و وسایل بخش – تحویل بیماران

2 – شرکت در ویزیت بیمارن و دادن گزارش به روانپزشک – چک کردن دستورات جدید و وارد کردن داروها در کارن کاردکس – نوشتن گزارش ویزیت در پرونده بیمار

3 – پذیرش بیمار جدید و مصاحبه با خانواده بیمار و بیمار – تکمیل برگه شرح حال پرستاری

4 – چک کردن فشار خون بیماران که بصورت روزانه انجام می شود و چارت آن در برگه TPR و نوشتن گزارش آن در پرونده بیمار

5 – چارت راند داروها در پرونده بیمار و امضاء کردن آن

6 – تماس با پرسنل انتظامات جهت ایزوله کردن بیماران بیقرار – نوشتن گزارش پرستاری بیماران ایزوله

7 – آماده کردن و فرستادن بیماران به ECT  - نوشتن گزارش پرستاری بیماران ECT در پرونده بیمار بعد از بازگشت از ECT

8 – آماده کردن بیمار برای ترخیص دائم – نوشتن برگه آموزش حین ترخیص برای بیمار

9 – تماس با مددکاری جهت گزارش بیماران ویزیت شده توسط روانپزشک و یا موارد دیگر

10 – آماده کردن بیماران برای OUT 3 روزه – گذاشتن دارو برای مصرف 3 روز در منزل و نوشتن گزارش OUT  در پرونده بیمار

11 – هماهنگی با پزشک عمومی کشیک جهت ویزیت بیمار و چک کردن دستورات آن

12 – تزریق آمپول PRN به بیماران بیقرار – نوشتن گزارش آن در پرونده و امضای دارو

13 – آماده کردن پرونده بیماران ترخیص شده و فرستادن آن به بایگانی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-4 14:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ